Regulamin 

 1. Przestrzeń R2 SPOT, Strona internetowa wraz ze sklepem internetowym dostępnym pod adresem internetowym www.r2spot.eu prowadzone są przez spółkę EVERIS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Reja 2/57 50-354 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000967606; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000 zł; NIP: 8943185224, REGON: 521803603 , adres poczty elektronicznej: hello@r2spot.eu oraz numer telefonu: + 71 302 67 97.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
 3. Regulamin obowiązuje od 01.01.2023 i jest integralną częścią umowy sprzedaży.
 4. Niniejszy regulamin zawiera zasady wynajmu oraz usług świadczonych w przestrzeni R2 SPOT, znajdującej się przy ulicy Reja 2/57 we Wrocławiu, zwanej w dalszej części STUDIO.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres
  i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie studio. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

Definicje

 1. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 2. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
 3. WYNAJMUJĄCY/SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – EVERIS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu.
 4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z WYNAJMUJĄCYM.
 5. PRODUKT / USŁUGA – wynajem przestrzeni, wykonanie usługi lub sprzedaż produktu będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 6. FORMULARZ REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronie interentowej www.r2spot.eu umożliwiający wybór usługi spośród tych oferowanych przez Sprzedawcę; wskazanie czasu trwania oraz miejsca świadczenia usługi. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu poprawnie wypełnionego formularza rezerwacji następuje przejście do formularza zamówienia i rozpoczęcie procesu składania zamówienia. Formularz zamówienia zawiera już wstępnie wypełnione dane pobrane z formularza rezerwacji.
 7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronie interentowej www.r2spot.eu  umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia rezerwacji i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa najmu studio lub wykonania usługi lub sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą. Opisane usługi mogą być ze sobą dowolnie łączone.
 10. WERYFIKACJA ZAMÓWIENIA – szczegółowe sprawdzenie przez Sprzedawcę możliwości realizacji zamówienia złożonego przez klienta. Weryfikacja zamówienia może obejmować kontakt z klientem w celu uzyskania danych niezbędnych do pokonania procesu weryfikacji.
 11. SKLEP INTERNETOWY – strona internetowa wraz ze sklepem internetowym Usługodawcy, wykorzystujące formularz zamówienia rezerwacji i formularz rezerwacji dostępne pod adresem internetowym: www.r2spot.eu
 12. WYNAJEM/REZERWACJA – przez wynajem lub rezerwacje czas i rezerwacji wynajęcia studio przez klienta oraz czas przebywania uczestników w studio przed rozpoczęciem rezerwacji oraz po czasie rezerwacji
 13. UCZESTNICY – wszyscy uczestnicy wynajmu łącznie z klientem
 14. PRACOWNIK STUDIO –  osoba pracująca w studio lub opiekun wynajmu ze strony wynajmującego.
 15. ODBIÓR STUDIO – weryfikacja stanu wynajmowanej przestrzeni po zakończeniu rezerwacji, w tym ocena i wykrycie ewentualnych uszkodzeń lub zniszczeń sprzętu lub przestrzeni. 
 16. O zmianie treści regulaminu Wynajmujący zobowiązany jest poinformować Najemcę przed rozpoczęciem okresu wynajmu

Postanowienia ogólne

 1. Dokonanie opłaty za zamówienie rezerwacji ma charakter definitywny. Opłacone zamówienie rezerwacji stanowi jednocześnie opłatę z góry całości wynagrodzenia zawartej umowy sprzedaży.
 2. Opłacenie rezerwacji oraz uczestnictwo w wynajmie studio jest równoznaczne z z akceptację regulaminu studio oraz zasad wynajmu przez wszystkich uczestników wynajmu, czyli  sesji zdjęciowej lub wydarzenia organizowanego w studio. 
 3. Treść umowy sprzedaży stanowią dane wskazane w formularzu rezerwacji, formularzu zamówienia oraz niniejszym regulaminie. W celu ograniczenia ilości dokumentów do podpisania umowa sprzedaży zawierana jest na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego w sposób opisany w warunkach zawierania umowy sprzedaży.
 4. Studio podzielone jest na 2 strefy: żółtą i zieloną, a ich dostępność uzależniona jest od wybranej usługi. Dokładny plan studio wraz z opisem dostępny jest na stronie internetowej https://r2spot.eu/plan-studio/
  1. Strefa żółta dostępna jest przy wszystkich rodzajach wynajmu. Obejmuje salę studio wraz ze strefą relaksu. 
  2. Strefa Zielona obejmuje poczekalnie (osobny pokój do makijażu) i drugie zaplecze kuchenne. Poczekalnie może zostać wynajęta niezależnie od kuchni. Z kuchni w strefie zielonej może korzystać pracownik studio.
 5. Rezerwacji studio można dokonywać w celu skorzystania z następujących usług.
  Studio świadczy następujące usługi dostępne w katalogu usług na stronie internetowej lub usługi podlegające wycenie indywidualnej i weryfikacji zamówienia.
  1. Usługi fotografia – dokładny opis usługi wynajem fotograficzny znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://r2spot.eu/uslugi/fotografia/
   • Wynajem fotograficzny – wynajem studio wraz całym sprzętem fotograficznym  dostępnym w studio bez fotografa. Wynajem przestrzeni strefa 1. Usługa z katalogu usług.
   • Wynajem fotograficzny vip – wynajem studio wraz całym sprzętem fotograficznym  dostępnym w studio bez fotografa. Wynajem przestrzeni strefa żółtej i poczekalni w strefie zielonej. Usługa z katalogu usług.  
   • Organizacja sesji zdjęciowej – wynajem studio wraz z fotografem na potrzeby organizacji zdjęć o tematyce i potrzebom odpowiadającej klientowi – wycena indywidualna i konieczność weryfikacji zamówienia 
  2. Usługi Podcast dokładny opis usługi wynajem podcast znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://r2spot.eu/uslugi/podcast/
   • Wynajem podcast – usługa z katalogu. Wynajem przestrzeni w strefie żółtej. Usługa obejmuje wynajem studio wraz obsługą techniczną i nagraniem audio nagrania typu podcast, rozmowy lub wywiadu maksymalnie 2 lub 3 osób. 
   • Wynajem wideo podcast – usługa z katalogu. Wynajem przestrzeni w strefie żółtej. Usługa obejmuje wynajem studio wraz z obsługą techniczną z nagraniem audio typu podcast, czyli rozmowy lub wywiadu maksymalnie 2 lub 3 osób wraz z materiałem wideo w postaci statycznych ujęć z 2 kamer. 
   • Wynajem podcast niestandardowy – realizacja nietypowego nagrania wideo lub audio  Przykładowo nagranie większej liczby osób, szkolenia lub innej realizacji audio lub wideo.  Wycena indywidualna po poznaniu oczekiwań klienta i weryfikacji zamówienia.
  3. Wynajem streaming – wynajem studio wraz obsługą techniczną na potrzeby organizacji eventu online według specyfikacji i potrzeb – Wycena indywidualna po poznaniu oczekiwań klienta i weryfikacji zamówienia. Możliwe są streamingi przykładowych realizacji, takich jak konferencje online, szkolenia, spotkania, wywiady, promocje sprzedaży, prezentacje ubrań, produktów, szkolenia wewnętrzne dla firm. 
  4. Wynajem przestrzeni – Wycena indywidualna po poznaniu oczekiwań klienta i weryfikacji zamówienia. Możliwe przykładowe zastosowania naszej przestrzeni: spotkanie biznesowe, prezentacja produktu, technologii, biznesplanu, szkolenie, spotkanie okolicznościowe, spotkanie kulinarne, szkolenie, sesja jogi lub innych spokojnych ćwiczeń fizycznych dla mniejszej osób. 
  5. MIX usług  – Wycena indywidualna po poznaniu oczekiwań klienta i weryfikacji zamówienia.  Większość usług opisanych powyżej jest możliwych do połączenia z realizacją streamingu. Możliwe jest jednoczesne przeprowadzenie sesji zdjęciowej lub szkolenia i jego transmisja online.  
 6. Usługi specjalne
  • Wynajmy całodniowe, karnety, promocje okolicznościowe – Wycena indywidualna po poznaniu oczekiwań klienta i weryfikacji zamówienia. 
  • Usługi dodatkowo płatne – usługi z katalogu lub wyceniane indywidualnie, które można dokupić do swojej rezerwacji podczas składania rezerwacji lub na miejscu w studio w zależności od ich charakteru. Usługi dodatkowo płatne opisane zostały w niniejszym regulaminie w punkcie 14  i nie są świadczone, jako usługi osobne.
 1. Godziny pracy studio
  1. Studio jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-22:00
  2. W indywidualnych przypadkach możliwy jest wynajem poza wyznaczonymi godzinami po kontakcie z wynajmującym i ustaleniu zakresu i charakteru wynajmu
 2. Czas rezerwacji studio
  1. Minimalny czas wynajmu studio w przypadku:
   1. Sesji fotograficznej: 1 godzina. 
   2. Sesji wideo, podcast, streaming – 2 h
   3. Wynajmu przestrzeni na niestandardowe realizacje – czas minimalny ustalany jest indywidualnie
  2. Czas wynajmu wynosi dokładnie tyle, ile potwierdzony czas rezerwacji pomniejszony o 5 minut, czyli o czas odbioru sali.
  3. Nie ma możliwości wcześniejszego przygotowania się do sesji zdjęciowej poza czasem rezerwacji.
   1. Możliwe jest wykupienie dodatkowo pokoju do makijażu/poczekalni znajdującego się w strefie zielonej płatnego 30 zł za godzinę. W pokoju mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.
  4. Wejście do studio możliwe jest od godziny rozpoczęcia rezerwacji.
  5. Wszyscy uczestnicy wynajmu zobowiązani się do opuszczenia studio 5 minut przed zakończeniem czasu rezerwacji.
   1. Przykładowo – podczas rezerwacji w godzinach 17-20, wejście do studio możliwe jest
    od godziny 17, a wszyscy uczestnicy sesji muszą opuścić studio do godziny 19:55.
  6. 15 minut przed zakończeniem czasu rezerwacji pracownik studio wejdzie na salę na wizytę informacyjną, podczas której poinformuje uczestników wynajmu o zbliżającym się końcu rezerwacji.
  7. 5 minut przed zakończeniem czasu rezerwacji pracownik studio wejdzie na salę, aby odebrać dokonać odbioru studio i rozpocząć ewentualne sprzątanie.
  8. W przypadku, kiedy  podczas wizyty informacyjnej pracownik studio stwierdzi większe zabrudzenia powstałe przez uczestników sesji, pracownik ma prawo zadecydować o konieczności zakończenia wynajmu 10 minut przed planowanym zakończeniem rezerwacji, w celu umożliwienia sprzątania przed kolejną rezerwacją. W takim przypadku uczestnicy sesji mają obowiązek opuszczenia studio 10 minut przed końcem rezerwacji. 
  9. W przypadku późniejszego rozpoczęcia wynajmu czas wynajmu nie wydłuża się, ani nie przekłada się na inny termin.
  10. W przypadku wcześniejszego zakończenia wynajmu i opuszczeniu studio opłata za niewykorzystany czas rezerwacji nie podlega zwrotowi
 3. Przedłużenie najmu studio
  1. Przedłużenia usługi najmu studio w trakcie jego trwania możliwe jest jedynie w przypadku, kiedy wynajęta przestrzeń po terminie rezerwacji jest dostępna do dalszej rezerwacji według dostępnego terminarza i kiedy pracownik studio wyrazi na to zgodę.
  2. Pracownik studio może odmówić wydłużenia czasu najmu bez podania przyczyny. 
  3. Klient powinien zgłosić chęć przedłużenia najmu nie później niż pół godziny przed zakończeniem rezerwacji. Każda kolejna rozpoczęta godzina płatna jest według cennika.
  4. W przypadku przedłużenia najmu płatność pobierana jest przed rozpoczęciem nowego okresu czasu.
  5. Jedyną dostępną formą płatności w przypadku przedłużenia najmu jest karta płatnicza lub płatność BLIK na miejscu w studio przy pomocy terminala płatniczego lub zbliżonych technologicznie natychmiastowych form płatności elektronicznych.
 4. Podczas odbioru studio uczestnicy sesji oddają przestrzeń studio w stanie sprzed wynajmu.
  1. Uczestnicy zobowiązują się do posprzątania przestrzeni i wyniesienia większych odpadów (np dużych opakowań, kartonów, folii, pudełek po pizzy), czyli innych niż zwykłe odpady komunalne, możliwe do segregacji i umieszczenia w odpowiednich śmietnikach w kuchni w Strefie Relaksu. Uczestnicy sesji zobowiązują się do segregacji odpadów.
 5. Odpowiedzialność materialna za wynajem studio
  1. Klient podczas wynajmu staje się odpowiedzialny materialnie za całą wynajmowaną przestrzeń studio w tym stan sali, sprzęt techniczny, rekwizyty.
  2. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń zaistniałych podczas wynajmu uczestnicy sesji są zobowiązani do natychmiastowego poinformowania o zdarzeniu pracownika studio. 
  3. Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez wszystkich uczestników sesji podczas wynajmu. W przypadku zaistnienia szkód uniemożliwiających realizację kolejnych zobowiązań studio klient może zostać obciążony dodatkowymi kosztami i roszczeniami z tego tytułu powstałych zniszczeń i utraconych korzyści. 
  4. W przypadku zaistnienia zanieczyszczeń przestrzeni np rozlania wody, uczestnicy sesji zobowiązaniu są do natychmiastowego poinformowania pracownika studio o zajściu i posprzątania zanieczyszczenia, aby nie doprowadzić do trwałych zniszczeń pomieszczeń. 
  5. W przypadku zanieczyszczenia, którego nie może zostać usunięte niezwłocznie, np zalania lub zabrudzenie kanapy/ściany, klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub kosztu zakupu nowego sprzętu w przypadku, gdy naprawa okaże się niemożliwa. 
  6. Koszty zniszczenia przestrzeni studio, mebli, podłogi, ścian, tekstyliów oraz innych zostaną naprawione lub usunięte na koszt klienta według cen rynkowych.
  7. W przypadku niemożliwości naprawy klient pokryje koszt zniszczonej rzeczy według cen rynkowych.
 6. Zasady pracy w studio i warunki użytkowania przestrzeni
  1. Obuwie
   1. W studio  obowiązuje obuwie zmienne, które należy zmienić przed wejściem na salę studio obok recepcji. W studio dostępne są klapki dla gości.
   2. Obuwie używane na sali podczas pozowania ma być czyste lub odpowiednio zabezpieczone, aby np obcasy nie pozostawiały gumowych śladów. Podczas pozowania na tłach obuwie powinno być zabezpieczone taśmą klejącą.
  2. Jedzenie i picie
   1. Możliwe jest jedzenie i picie w strefie relaksu z zachowaniem odpowiedniej ostrożności i dbałości o wystrój. 
   2. Zabrania się spożywania alkoholu (z wyjątkiem np. symbolicznego, powitalnego toastu dla gości ustalonego ze studio wcześniej), narkotyków, substancji odurzających, palenia papierosów, e-papierosów. 
   3. Pracownik studio może wyprosić ze studio osobę będącą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub nieprzestrzegającą regulaminu studio. 
  3. Zabrania się używania otwartego ognia, np palenia świec, używania materiałów wybuchowych, fajerwerków, substancji żrących, łatwopalnych, brudzących oraz innych podobnych. 
  4. Zabrania się wjeżdżania do studio pojazdami na kołach np, rowerem, hulajnogą, wózkiem dziecięcym. 
  5. Nie wolno przynosić własnego sprzętu technicznego i podłączać go do sieci elektrycznej bez wiedzy pracownika studio. 
  6. Zabrania się klejenia, wiercenia, używania taśmy klejącej we wnętrzach studio oraz jakichkolwiek trwałych modyfikacji przestrzeni. 
  7. Zabrania się bezwzględnie używania brokatu w studio. Użycie innych materiałów takich jak świece dymne, bański mydlane, dym, konfetti, sztuczny śnieg oraz podobnych mogących spowodować większe zanieczyszczenie jest zabronione, chyba że po ustaleniach z pracownikami studio podczas ustalania warunków rezerwacji zostanie ustalone inaczej i spełnione zostaną warunki wynajmującego. Studio posiada własną wytwornicę dymu dostępną nieodpłatnie po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania podczas składania rezerwacji.  
  8. W studio zabrania się realizacji nagrań, sesji zdjęciowych lub wideo o charakterze pornograficznym. W przypadku realizacji sesji pokazujących nagość konieczne jest posiadania dowodu tożsamości potwierdzającego pełnoletność modela. W przypadku realizacji sesji o charakterze erotycznym z udziałem osób nieletnich grozi odpowiedzialność karna.
  9. Przy realizacji sesji zdjęciowy w stylistyce mini sesji zdjęciowych (np, biznesowych, świątecznych, kobiecych)  prosimy o umawianie kolejnych klientów w odstępach ok 20 – 30 minut, aby zapewnić im swobodne i komfortowe przyjęcie przez pracownika studio na wejściu.
 7. Praca ze sprzętem dostępnym na sali:
  1. Tła fotograficzne zmieniane są przez pracownika studio. Zakaz zmiany tła we własnym zakresie.
  2. Zakaz zmian akcesoriów w sprzęcie studyjnym bez wiedzy pracownika studio
  3. Wszelkie usterki sprzętu należy zgłosić pracownikowi studio natychmiast podczas ich wykrycia. Nie wolno używać zepsutego sprzętu. 
  4. Brak możliwości użycia światła modelującego w lampach błyskowych jako światła stałego do ciągłej pracy przy realizacjach nagrań wideo lub jako światło zastane. Jako światło stałe zapewniamy oświetlenie LED. 
  5. Sprzęt należy używać zgodnie z zaleceniami producenta oraz jego przeznaczeniem. 
  6.  W przypadku stwierdzenia nieumiejętnego użycia sprzętu i spowodowania jego uszkodzeń klient zobowiązuje się pokryć koszty jego naprawy lub wymiany na nowy w przypadku braku możliwości naprawy
  7. Pracownik studio zapewnia podstawowe instrukcje dotyczące używania sprzętu w razie potrzeby
  8. Klient i uczestnicy sesji muszą mieć podstawową wiedzę dotyczącą sposobu użytkowania sprzętu fotograficznego w studio.
  9. Pracownik studio może zabronić uczestnikom sesji użytkowania sprzętu studio w przypadku nieumiejętnego i niewłaściwego stosowania mimo udzielonych instrukcji i wskazówek.
  10. Podczas realizacji usług typu podcast lub streaming sprzęt techniczny obsługiwany jest przez pracowników studio
 8. Lista bezpłatnych dostępnych rzeczy, usług i możliwości przy określonych czasach wynajmu
  1. Podczas wynajmu fotograficznego uczestnicy wynajmu od 1 godziny otrzymują dostęp do:
   1. Strefy Żółtej Studio, czyli sali studio i  strefy relaksu. Dokładny opis pomieszczeń wraz z wyposażeniem znajduje się na stronie https://r2spot.eu/plan-studio/
   2. Toalety z prysznicem
   3. Rekwizytów znajdujących się w studio 
   4. Całego dostępnego sprzętu fotografinczego znajdującego się na stronie r2spot.eu
   5. Wszystkich kolorów teł fotograficznych do podłogi
   6. Wifi 
   7. Nielimitowany dostęp do kawy i herbaty dostępnej w strefie relaksu
   8. Opieki pracownika studio w zakresie pomocy w podstawowej obsłudze sprzętu i instruktażu dotyczącego obsługi studio. 
  2. Podczas wynajmu trwającego minimum 2 h uczestnicy mają możliwość skorzystania z niestandardowego wyposażenia studio lub realizacji niestandardowego wynajmu. Niestandardowe wyposażenie sali jest bezpłatne, lecz wymaga uwzględniania w czasie wynajmu dodatkowo ok 15 minut na jego przygotowanie wyposażenia przez pracownika studio i zmianę aranżacji przestrzeni. Dodatkowe wyposażenie sali należy wskazać podczas składania zamówienia. Lista dodatkowych usług bezpłatnych:
   1. aranżacja sceny z łóżkiem. Konieczność wybrania ustawienia łóżka podczas składania zamówienia. Lista możliwych do uzyskania scen dostępna jest na naszym pinterest pod linkiem. Podczas wyboru scen 1, 2 i 3 na sali studio korzystanie z teł fotograficznych będzie utrudnione. Ustawienie łóżka w strefie relaksu w scenie 4, 5, 6 powoduje zmianę wyglądu i sposobu użytkowania strefy relaksu. Nie będzie możliwości ustawienia kanapy i foteli dla gości, 
   2. Dostęp do lamp scenicznych. Chęć użycia lamp scenicznych należy zgłosić podczas składania rezerwacji. Usługa nie jest dodatkowo płatna. Podczas używania lamp scenicznych konieczne jest  uwzględnienie dodatkowego czasu podczas rezerwacji, czyli ok 10 minut na ustawienie lamp przez naszego pracownika oraz przejście krótkiego ok. 15 minutowego szkolenia dotyczącego obsługi panelu do sterowania, pokazania możliwości lamp i ustawiania lamp zgodnie z oczekiwaniami uczestników wynajmu, co należy uwzględnić podczas szacowania czasu rezerwacji
   3. nietypowa aranżacja studio zgodna z wizją klienta – jesteśmy otwarci na Wasze pomysły i chętnie pomożemy w ich realizacji. Przed nietypową realizacją i aranżacją naszego wnętrza zapytaj nas wcześniej o możliwość jej wykonania w naszej przestrzeni.
   4. wizyta zwierząt podczas sesji wymaga zgody studio przed dokonaniem rezerwacji przez klienta.
    – Niezbędne jest poinformowanie o liczbie zwierząt, ich wielkości i rodzaju. Studio może nie wyrazić zgody na uczestnictwo zwierząt w sesji bez podania przyczyny.
    -Zwierzęta podczas sesji muszą mieć zapewniony bezwarunkowy, stały nadzór i być na smyczy lub kojcu, jeśli nie trwają aktualnie zdjęcia. Zwierzę podczas sesji musi mieć zapewnionego opiekuna, niebędącego modelem, ani fotografem.
    -Wszelkie zabrudzenia powstałe przez zwierzęta muszą być natychmiast sprzątane przez uczestników sesji odpowiedzialnych za opiekę nad zwierzęciem i zgłoszone pracownikowi studio.
 9. Usługi dodatkowo płatne – Usługi dodatkowo płatne muszą zostać opłacone z góry podczas składania rezerwacji lub mogą zostać opłacone kartą w trakcie trwania rezerwacji w zależności od typu usługi i jej charakteru. W trakcie trwania rezerwacji można wykupić przykładowo dodatkową godzinę wynajmu w ramach możliwości lub wykorzystanie tła na podłodze.
  1. Użycie tła kartonowego na podłodze
   1. 45 zł za mb za arkusze o szer. 2,6 m (białe, czarne, różowy, ivory)
   2. 55 zł za mb za arkusze o szer. 3,7 m (zielone i szare)
  2. Poczekalnia ze stanowiskiem do makijażu 
   1. 30 zł za godzinę w ramach dostępności. 
   2. Poczekalnia jest to pokój o powierzchni ok 12 m2 znajdujący się poza salą studio wyposażony  w toaletkę i krzesło do makijażu oraz wieszaki. Pozostały wystrój pomieszczenia zmienia się dynamicznie. 
   3. W poczekalni mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.
   4. Poczekalnia może nie być dostępna w wybranym przez klienta terminie, o czym klient będzie poinformowany w trakcie próby jej rezerwacji.
   5. Przykładowo przed planowanym wynajem w godzinach 17-20 można wykupić dostęp do stanowiska od godziny 15 w celu przygotowania się modeli do sesji. Dostępność stanowiska musi zostać potwierdzona podczas składania rezerwacji. Stanowisko można opuścić o godzinie 17 i przenieść swoje rzeczy, do strefy relaksu, aby nie ponosić dodatkowych opłat.
  3. Stała pomoc asystenta podczas sesji zdjęciowej 
   1. 50 zł za godzinę. 
   2. Przez pomoc asystenta podczas sesji zdjęciowej rozmie się stałą obecność pracownika podczas waszej sesji na sali studio i pomoc np. dynamicznych zmianach lamp oświetleniowych i stałym asystowaniu przy zdjęciach.
  4. Pakiet film backstage
   1. Usługa płatna 50 zł za godzinę.
   2. nagranie krótkich ujęć z backstage’u sesji zdjęciowej za pomocą telefonu z gimbalem i przekazanie nagrań w formie surowej.  
   3. W ciągu godziny powstanie ok 10 minut nagrania surowego w rozdzielczości 1080p 30 fps w formacie 9:16 odpowiednim do publikacji w mediach społecznościowych typy instagram lub tik tok lub po ustaleniu w formacie 16:9 odpowiednim do publikacji w serwisach typu youtube. 
   4. Godziny wizyty realizatora wideo podczas wynajmu ustalane są z góry telefonicznie lub mailowo po dokonaniu rezerwacji lub nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem rezerwacji. 
  5. Pakiet backstage + reels
   1. Usługa płatna 50 zł za godzinę + cena za montaż według cennika
   2. .nagranie krótkich ujęć z backstage’u sesji zdjęciowej za pomocą telefonu z gimbalem i przekazanie nagrań w formie surowej oraz montażu, jako krótkie filmy typu reels do 15 sekund w ramach cennika. 
   3. W ciągu godziny nagrań powstanie ok 10 minut nagrań materiału surowego nie poddanego żadnej obróbce. Dodatkowa usługa montażu filmu typu reels płatna jest według następującego cennika:
    – 1 film typu reels 15 sekundowy 100 zł + plus minimum 1 h nagrań backstage
    – 2 filmy typu reelsy: 180 zł + minimum 1 godzina nagrań backstage.
    – 3 filmy typu reels 250 zł + minimum 2 godziny nagrań backstage.
    – 5 filmów typu reels: 400 zł + minimum 2 godziny nagrań backstage.  
   4. Film typu reels to prosty zmontowany materiał video wykonany zgodnie z portfolio, stylistyką pracy i wizją realizatora.  To film nagrany w formacie 9:16 odpowiednim do publikacji w mediach społecznościowych typy instagram lub tik tok.
   5. Klient zobowiązuje się do dostarczenia muzyki do filmu, jako inspiracji w czasie do 48 h od zakończenia zdjęć z dźwięków dostępnych na serwisie instagram lub tik tok.
   6. Ujęcia nie będą dostosowane do tempa i taktu muzyki. 
   7. Nagranie zostanie przekazane klientowi bez dodanej muzyki, którą klient dobierze według uznania i posiadanych praw autorskich we własnym zakresie.
   8. W przypadku braku dostarczenia materiału dźwiękowego filmy zostaną zmontowane bez inspiracji muzyką 
   9. Czas montażu filmów reels wyniesie do 14 dni od momentu dostarczenia dźwięków lub do 16 dni w przypadku niedostarczenia dźwięków. 
   10. Możliwość wykupienia realizacji ekspresowej w cenie 150 zł za 1 film. Czas trwania realizacji ekspresowej to 24 godziny od momentu zakończenia zdjęć w przypadku decyzji o braku dostarczenia dźwięku lub 24 h od momentu dostarczenia dźwięku.
 1. Pakiet KOT  W naszym studio mieszka stały rezydent kot Olo. Jest to kocur kastrowany rasy kot syberyjski neva masquarade. Kot nie wywołuje u większości osób reakcji alergicznych z tytułu nie wydzielania uczulającego białka, lecz jest to kwestia indywidualna. Kot podczas sesji zdjęciowych jest zamknięty, lecz może odwiedzić uczestników sesji bezpłatnie na chwilę, jeśli taka chęć zostanie wyrażona. Jego obecność świetnie rozluźnia atmosferę wynajmu i przez większość osób jest pozytywnie odbierana.
  1. Aktywne uczestnictwo kota w sesji, tj wykorzystanie wizerunku podczas i praca z modelami  kosztuje 100 zł za godzinę,
  2. Kot uczestniczy w sesji zdjęciowej z opiekunem
  3. Kot z racji specyfiki gatunku nie zawsze chętnie pozuje, czasami musi odpocząć. Należy uszanować jego możliwości, stąd konieczna jest obecność opiekuna podczas zdjęć, aby zapewnić mu komfort, spokojną pracę oraz możliwość odpoczynku w trakcie sesji. 
  4. Kot posiada doświadczenie w pozowaniu podczas nagrań lub zdjęć, nie boi się sprzętu technicznego, jest odważny i pozytywnie nastawiony do ludzi, nawet w większej ilości.
  5. Nie ma możliwości wynajmu kota podczas sesji z dziećmi do lat 7. 
  6. Usługa wynajmu kota może zostać zakończona natychmiastowo w przypadku nieprzestrzegania przez uczestników sesji zaleceń opiekuna, a kwota opłaty nie podlega zwrotowi.  

Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia rezerwacji za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą może również nastąpić po indywidualnym kontakcie ze strony Klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzez media społecznościowe Sprzedawcy, szczególnie w odniesieniu do usług, których zakup nie jest możliwy za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym. W takim przypadku przedmiot umowy oraz jej szczegółowe warunki uzgadniane są przez Klienta i Sprzedawcę każdorazowo przed zawarciem umowy, a klient składając i opłacając zamówienie rezerwacji akceptuje niniejszy regulamin.

Statusy zamówień

 1. Statusy zamówienia obsługiwane są w oparciu o następujące statusy:
  1. oczekujące: status po złożeniu zamówienia, które nie zostało jeszcze opłacone i poddane weryfikacji.
  2. akceptacja / potwierdzone: zamówienie opłacone w terminie obowiązującym w regulaminie oraz posiadające pozytywny status weryfikacji.
  3. anulowano: zamówienie zostało anulowane z różnych przyczyn. 
  4. odrzucono: zamówienie złożone, jednak nie zostało opłacone w terminie lub w przypadku niektórych form usług, w zaproponowanym przez klienta terminie określona przez klienta usługa nie jest możliwa do realizacji.

Proces składania zamówienia

Złożenie Zamówienia rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków:

 1. Wypełnienie jednego z dostępnych na stronie R2 Spot formularzy rezerwacji. Dostępne są następujące formularze rezerwacji:
  1. Zbiorczy formularz wszystkich typów usług możliwych do zarezerwowania dostępny jest pod adresem: https://r2spot.eu/zarezerwuj/
  2. Formularze poszczególnych usług można znaleźć w artykułach powiązanych z tymi usługami, przykładowo:
   1. https://r2spot.eu/uslugi/fotografia/
   2. https://r2spot.eu/uslugi/podcast/
   3. i innych miejscach na stronie.
  3. Uzupełniając formularz rezerwacji należy podać co najmniej:
   1. rodzaj usługi,
   2. czas trwania usługi,
   3. datę oraz godzinę rozpoczęcia.
   4. Imię oraz nazwisko,
   5. adres poczty elektronicznej,
   6. numer telefonu.
  4. Formularz należy wypełnić rzetelnie oraz zgodnie z planowanym charakterem sesji. 
  5. Zalecamy skorzystanie ze wszystkich opcji oferowanych przez formularz rezerwacji. Tylko rzetelne wypełnienie formularza daje gwarancję dostępności w dniu wynajmu opcji oferowanych przez formularz.
  6. Przykładowo w przypadku pominięcia w trakcie wypełniania formularza rezerwacji informacji o chęci wykorzystania określonej scenerii, łóżka, określonych krzeseł, mikrofonów, kamer, teł oraz innych elementów oferowanych jako wyposażenie studio, nie możemy zagwarantować ich dostępności w dniu wynajmu.
 2. Zatwierdzenie formularza rezerwacji poprzez przycisk “finalizuj rezerwację”
 3. Po zatwierdzeniu formularza rezerwacji nastąpi przekierowanie do formularza zamówienia.
 4. Wypełnienie danych płatnika na stronie Sklepu Internetowego poprzez wypełnienie formularza zamówienia i jego zatwierdzenie poprzez kliknięcie pola „Kupuję i płacę”.
  1. do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). 
  2. W Formularzu Zamówienia rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
   1. imię i nazwisko/nazwa firmy, 
   2. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), 
   3. adres poczty elektronicznej, 
   4. numer telefonu kontaktowego,
   5. oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: rodzaje zarezerwowanych usług oraz ich ilości, generowane przez poprawnie wypełniony formularz rezerwacji.
  3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Podanie numeru NIP podczas składania zamówienie jest niezbędne do otrzymania faktury do zamówienia.
 5. Po złożeniu Zamówienia rezerwacji Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
  1. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia. 
 6. Po potwierdzeniu otrzymania rezerwacji przez Sprzedawcę zamówienie dotyczące rezerwacji otrzymuje status zamówienia oczekującego. 
 7. Następnie klient zobowiązany jest do dokonania płatności zgodnie wybraną formą płatności oraz terminami opisanymi w niniejszym regulaminie,
  na stronach formularza rezerwacji oraz zamówienia.
 8. Następnie sprzedawca weryfikuje zamówienie pod kątem możliwości realizacji. W przypadku potrzeby uzyskania większej ilości danych może kontaktować się w tym celu z klientem na podstawie danych przekazanych w formularzu zamówienia.
 9. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie i jego weryfikacji przez Sprzedawcę zamówienie otrzymuje status jako potwierdzone. Potwierdzenie zmiany statusu zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. W zależności od wybranej formy płatności czas poinformowania Klienta o aktualizacji statusu zamówienia jako potwierdzone może być różny. Wynosi zazwyczaj od kilku minut do 36 godzin. Dostępne formy płatności zostały opisane w kolejnych punktach regulaminu.
 11. Po zaksięgowaniu płatności i potwierdzeniu sprzedawca wystawi Klientowi właściwe potwierdzenie płatności w formie rachunku.
 12. Sprzedawca jest zwolniony z podatku VAT ze względu na art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT.

Sposoby i terminy płatności

Podczas finalizacji zamówienia rezerwacji najmu skorzystać można z następujących metod płatności:

 1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, PayNow lub Stripe.
  1. możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w formularzu zamówienia oraz na stronach internetowych:
   1. https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci
   2. https://www.paynow.pl/metody-platnosci
  2. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzą odpowiednio:
   1. mBank S.A https://www.mbank.pl/kontakt/centrala/
   2. Stripe Ltd. https://stripe.com/en-pl/privacy
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  1. Dane do przelewu: 

Everis Media sp. z o.o.
Adres: Mikołaja Reja 2/57, 50-354 Wrocław
Tytułem: wskazany w wiadomości dotyczącej płatności lub numer zamówienia.
Numer konta: 81 1140 2004 0000 3702 8235 6444
Numer konta IBAN: PL81 1140 2004 0000 3702 8235 6444
BIC: BREXPLPWXXX
Bank: M Bank

 1. Nie ma możliwości płatności gotówką w siedzibie firmy. Sprzedawca nie przyjmuje płatności gotówkowych, nie prowadzi ewidencji sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej. W związku z tym nie wystawia paragonów fiskalnych.
 2. Podczas przygotowania się do wizyty należy zabrać ze sobą kartę płatniczą lub telefon, aby możliwe było zrealizowanie płatności elektronicznych.
 3. Aby dokonana rezerwacja otrzymała status potwierdzonej, a w efekcie wybrane podczas wypełniania formularza rezerwacji usługi, daty i godziny zostały zarezerwowane dla klienta, płatności należy dokonać w terminie 24 godzin od daty złożenia zamówienia.
 4. W zależności od faktu czy Klient jest konsumentem, czy przedsiębiorcą otrzyma fakturę z numerem NIP lub rachunek dla osoby fizycznej
 5. Sprzedawca jest zwolniony z podatku VAT ze względu na art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT.
 6. Usługi dodatkowo płatne muszą zostać opłacone z góry podczas składania rezerwacji lub mogą zostać opłacone kartą w trakcie trwania rezerwacji w zależności od typu usługi i jej charakteru. W trakcie trwania rezerwacji można wykupić przykładowo dodatkową godzinę wynajmu w ramach możliwości lub wykorzystanie tła na podłodze. 
 7. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży

Cennik

Ceny rezerwacji uwidocznione są stronie internetowej studio, podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami rezerwacji będącej przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronach studio w trakcie uzupełnienia formularza rezerwacji, formularza zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Koszt, sposoby i terminy dostarczenia produktu

 1. Dostarczenie Produktu który powstał w formie multimedialnej podczas realizacji umowy do Klienta jest nieodpłatne, chyba że indywidualna oferta, a w efekcie indywidualna Umowa Sprzedaży stanowią inaczej.
 2. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt za pomocą przesyłki elektronicznej, chyba że indywidualna oferta, a w efekcie indywidualna Umowa Sprzedaży stanowią inaczej.
 3. Przesyłka elektroniczna polega na przesłaniu Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia Produktu w postaci pliku komputerowego, umożliwiającego jego pobranie i zapisanie w pamięci urządzenia końcowego Klienta.
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi ustalany jest indywidualnie. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od zakończenia umowy sprzedaży.
 5. Studio po terminie 7 dni od przekazania materiałów Klientowi kasuje materiały dotyczące Produktu klienta i nie prowadzi archiwum. Klient powinien zadbać o zabezpieczenie kopii otrzymanego Produktu we własnym zakresie. 

 Zmiana terminu rezerwacji

 1. Zmiany terminu rezerwacji lub jej odwołania może dokonać jedynie przez Klienta, który dokonał rezerwacji. 
 2. Zmiany terminu rezerwacji możliwa jest w następujący sposób:
  1. należy napisać wiadomość e-mail na adres hello@r2spot.eu. i podać dane umożliwiające zidentyfikowanie zamówienia rezerwacji.
  2. skorzystanie z funkcjonalności formularza rezerwacji online.
 3. Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest jedynie raz, 
 4. Kolejny termin musi odbyć się nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od pierwotnego terminu rezerwacji. 
 5. W przypadku niewykorzystania rezerwacji w terminie 30 dni od pierwszego terminu pobrana zostanie opłata w wysokości 50% ceny rezerwacji.
 6. Rezerwację można zmienić nie później niż 24 godziny przed dniem rozpoczęcia rezerwacji. Zmiana terminu rezerwacji w późniejszym terminie nie jest możliwa. 
 7. Podczas kiedy ustalony nowy termin rezerwacji wystąpi w dniu, w którym cennik wynajmu studio jest inny niż w dniu pierwotnym, cena rezerwacji:
  1. w przypadku wyboru terminu z cennikiem tańszym nie ulegnie obniżeniu
  2. w przypadku wyboru terminu z cennikiem droższym niż w pierwotnym terminie rezerwacji cena wzrośnie o różnicę w cenie wynajmu. Różnicę w cenie należy opłacić z góry nie później niż w ciągu 24 godzin od wyboru i potwierdzenie nowego terminu rezerwacji. 
 8. Zmiana terminu rezerwacji nie jest możliwa w przypadku:
  1. sesji wykupionej w promocji
  2. sesji otrzymanej  w formie konkursu, warsztatów, szkolenia lub na zasadzie tfp

Reklamacje i rezygnacja z zamówienia.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

Postanowienia dotyczące konsumentów

 1. Odwołanie rezerwacji, czyli odstąpienie od umowy możliwe jest do 72 godzin  przed dniem wynajmu.
  W przypadku odwołania rezerwacji pobierana jest opłata o wartości 50% zamówienia złożonego w celu rezerwacji terminu.
 2. Rezygnacja z zamówienia, czyli jej odwołanie w czasie poniżej 72 godzin przed dniem wynajmu płatne jest w wysokości równowartości zamówienia złożonego w celu rezerwacji terminu.
 3. Informujemy, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy i zwrócić towar na zasadach, o których mowa poniżej (dalej: Odstąpienie).
 5. Aby zachować termin do Odstąpienia  wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa Odstąpienia przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
 6. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia wygasa.
 7. W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego na przykład pocztą, faksem. Klient może również przesłać wiadomość drogą elektroniczną na adres: hello@r2spot.eu
 8. Niezwłocznie – to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu – po otrzymaniu jednoznacznego oświadczenia o Odstąpienie, Sprzedawca dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.

Reklamacje

W przypadku reklamacji dotyczących realizacji usług w studio prosimy o zgłoszenie reklamacji na adres mailowy: hello@r2spot.eu. W odpowiedzi klient otrzyma informacje dotyczące dalszej procedury reklamacji w terminie 5 dni roboczych od zakończenia świadczenia usługi.