• Regulamin konkursu na instagramie pod nazwą”Fotograficzny Luty w R2 SPOT

 

1  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest EVERIS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Reja 2/57 50-354 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000967606; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000 zł; NIP: 8943185224, REGON: 521803603 dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 7 lutego. godz. 9:00, a kończy się dnia 1 marca.  r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego. W trakcie trwania konkursu odbędą się 4 dni konkursowe 7, 14, 21, 28 lutego. 

2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c) posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
  e) wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe w dniach 7, 14, 21 lub 28 lutego polegające na:
  a) polubieniu minimum 3 zdjęć na profilu na Instagramie r2spot
  b) zaobserwowaniu profilu r2spot
  c) obserwowaniu relacji strony r2 spot w dniu konkursowym w celu uzyskania jednego, jednorazowego kodu promocyjnego do wykorzystania na stronie studio w formularzu rezerwacji, który pojawi się w relacji na stories o losowej godzinie
  d) dokona poprawnej rezerwacji jako pierwsza osoba poprawnej rezerwacji terminu usługi o nazwie „3 godziny w studio. Konkurs na wynajem fotograficzny: + data dnia konkursu” na stronie r2spot pod linkiem https://r2spot.eu/zarezerwuj/ , z wykorzystaniem jednorazowego kodu promocyjnego udostępnionego przez organizatora w relacji profilu instagram r2spot
  e) Wprowadzeniu jako komentarza do zamówienia nazwy swojego profilu na Instagramie, aby umożliwić sprawdzenia poprawności wykonania zadania. (dalej: Zadanie Konkursowe).
 1. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza:
  a) Polubienie minimum 3 zdjęć ze strony r2spot na profilu na Instagramie r2spot
  b) Zaobserwowanie profilu r2spot
  c) Obserwowaniu relacji strony r2 spot w dniu konkursowym w celu uzyskania jednego, jednorazowego kodu promocyjnego do wykorzystania na stronie studio w formularzu rezerwacji
  d) Dokonanie jako pierwsza osoba poprawnej rezerwacji terminu usługi o nazwie „3 godziny w studio. Konkurs na wynajem fotograficzny: + data dnia konkursu” na stronie r2spot pod linkiem https://r2spot.eu/zarezerwuj/ , z wykorzystaniem jednorazowego kodu promocyjnego udostępnionego przez organizatora w relacji profilu instagram r2spot
  e) Wprowadzając zamówienie jako komentarz uczestnik poda nazwę swojego profilu na Instagramie, aby umożliwić sprawdzić poprawne wykonanie zadania.
 1. Dodatkowe informacje
   a)Kod będzie jednorazowy i po jego wykorzystaniu nie będzie już aktywny. Decyduje szybkość uczestnika i kolejność zgłoszenia oraz wykonanie zadania konkursowego przed rezerwacją terminu. Jeśli ktoś wykorzysta kod przed Tobą, to po złożeniu rezerwacji, otrzymasz komunikat, że Twoja rezerwacja wymaga opłacenia.  Nie przejmuj się tą informacją oraz wiadomościami e-mail o opłacie za zamówienie. Jeżeli nie dokonasz płatności w ciągu 24 godzin, anuluje się ona automatycznie.
  b)Po wykorzystaniu kodu, nasz pracownik potwierdzi Twoją sesję, spełnienie warunków konkursu i dostępność studio w wybranej dacie.
  c) Kod ważny jest na terminy wolne w kalendarzu rezerwacji tylko w lutym i marcu – z wyjątkiem dni od 9-14 lutego oraz 3-8 marca zarezerwowanych na wynajmy okolicznościowe ze specjalnej oferty całodniowej.
  d) Rezerwując swój termin rezerwujesz termin ostateczny Twojej sesji – nie ma możliwości zmiany godzin Twojego wynajmu w ramach konkursu, aby dostosować go do dostępności modeli oraz innych uczestników sesji. Jeśli nie zorganizujesz sesji w wybranym dniu Twoja rezerwacja przepadnie. Najlepiej ustal termin z uczestnikami sesji, o których myślisz wcześniej.
  e) Nie mamy żadnych ograniczeń jeśli chodzi o temat, stylistykę i pomysł na wykorzystanie naszego studio w Twoim projekcie, jednak Twoja sesja musi:
  – Mieć charakter sesji fotograficznej
  – Być zgodna z regulaminem studio dostępnym pod linkiem: https://r2spot.eu/regulamin/ , który wszyscy uczestnicy sesji zaakceptują
  – Fotograf wykonujący zdjęcia podczas sesji musi mieć swój profil na Instagramie potwierdzający jego umiejętności obsługi sprzętu fotograficznego.
  – Sesja musi być wykonywana profesjonalnym aparatem fotograficznym.
  – Być sesją TFP, z której materiałów będziemy mogli również korzystać w ramach umowy TFP i za którą nikt z nas nie pobiera wynagrodzenia. Podczas publikacji materiałów z sesji miło będzie, jeśli będziecie nas oznaczać.
  – Osoby uczestniczące w sesji będą miały podpisać umowę TFP przed rozpoczęciem zdjęć
  – Jeśli chcesz skorzystać z oświetlenia scenicznego w naszym studio wybierz godziny wieczorne podczas rezerwacji.
  – Zwycięzca w terminie do 3 dni przed sesją przedstawi organizatorowi pomysł na sesję w postaci tablicy pinów na serwisie Pinterest, a organizator potwierdzi możliwości techniczne realizacji pomysłu zwycięzcy. W przypadku braku możliwości technicznych Zwycięzca będzie musiał zmienić stylistykę i koncepcję sesji. W przypadku sesji łamiącej regulamin studio organizator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji sesji. 
 1. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  
  a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
  c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
  d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
  e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Organizator podpisuje ze Zwycięzcą i osobami uczestniczącymi w sesji standardową umowę TFP, w ramach której może posługiwać się powstałym materiałem z sesji w ramach zapisów zawartych w umowie.

4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i potwierdzi. Zwycięzców który w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe poprawnie.
 3. Zwycięzcom Konkursu w każdym dniu konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  a) Nagroda 1 – Wynajem studio fotograficznego r2 spot na wynajem fotograficzny w czasie 3 godzin – o wartości 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych),
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu kolejnym po zakończeniu dnia konkursowego.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram r2spot najpóźniej dnia następnego po dniu konkursowym.
 7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram i na adres mailowy podany w formularzu rezerwacji na stronie studio.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest wykonanie w wybranym przez siebie w trakcie składania rezerwacji sesji zdjęciowej w studio fotograficznym r2spot we Wrocławiu przy ul. Reja 2/57.
 9. W przypadku nie wywiązania się przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 8 powyżej Komisja Konkursowa odwoła wybraną rezerwację i jej realizacja nie będzie możliwa w innym terminie.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie ze źle wybranego przez Uczestnika terminu realizacji Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 11. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie woli w formie pisemnej lub e-mail.
 14. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz
 15. Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

5. Dane Osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny  Everis Media sp. z o.o. z siedzibą przy: Reja 2 /57, 50-354 Wrocław oraz na adres e-mail hello@r2spot.eu
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu dostępne są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://r2spot.eu/polityka-prywatnosci 

6. Reklamacje

  1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs fotograficzny Luty w R2 SPOT na adres e-mail hello@r2spot.eu lub adres korespondencyjny Organizatora Everis Media sp. z o.o. ul Reja 2/57 50-354 Wrocław związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu
  2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
  3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
  4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2023r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://r2spot.eu/regulaminkonkursu i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.